Textovou verzi VYPNOUT
Textovou verzi ZAPNOUT
SSK Kovona Karviná - textová verze
 AKTUALITY  |  O KLUBU  |  PROPOZICE  |  VÝSLEDKY  |  KALENDÁŘ  |  CENÍK  |  KONTAKT  |
 Propozice  |  Prohlášení  |

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů účastníků střeleckých závodů organizovaných klubem 1. ZO AVZO Kovona Karviná / SSK Kovona Karviná.

Toto prohlášení se vztahuje na všechny střelecké závody zajišťované pořadatelem a organizátorem (dále jen jako "organizátor") střeleckého závodu (dále jen "střelecký závod", "akce" či "závod"), kterým je klub 1. ZO AVZO Kovona Karviná, IČ 68898827, se sídlem Na Vyhlídce 1079/1, 735 06 Karviná - Nové Město, přičemž registrací do tohoto závodu vzniká smluvní vztah mezi organizátorem a účastníkem akce. Toto prohlášení je nedílnou součástí smluvního vztahu mezi organizátorem a účastníkem akce.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, bezplatný souhlas se zpracováním svých osobních údajů organizátorovi, coby správci osobních údajů, a to za účelem vyhodnocení závodu a zasílání informačních sdělení organizátorem či jiným třetím subjektem, to vše na dobu neurčitou. Takto předané osobní údaje nebudou zveřejněny, s výjimkou uveřejnění jména, příjmení, roku narození, klubové příslušnosti a informace o dosaženém sportovním výsledku na výsledkové listině. Účastník si je vědom toho, že má právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle §§ 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. Souhlas uděluje dobrovolně a může jej kdykoli bezplatně na adrese správce odvolat. Účastník souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly případně předány pro účely poskytnutí zdravotní péče v souvislosti se závodem či třetímu subjektu za účelem propagace závodu či klubu.

Provedením registrace do závodu uděluje účastník výslovný souhlas (licenci) organizátorovi s pořízením a použitím či šířením jeho podobizny, obrazových snímků a obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníka nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v průběhu závodu nebo bezprostředně před ním či po něm (včetně akce probíhající před či po skončení závodu). Pořízené materiály mohou být použity kdykoli k vlastní propagaci organizátora závodu, a to bez nároku účastníka na honorář.

Účastník výslovně souhlasí s tím, že organizátor je oprávněn v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, užít bezplatně poskytnuté osobní údaje účastníka v médiích (včetně internetu a sociálních sítí), v propagačních a reklamních materiálech organizátora s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků závodu.

Organizátor je také oprávněn předat poskytnuté osobní údaje pověřené osobě, která zajišťuje vyhodnocení výsledků závodu.


(c) Petr Korviny, Kateřina Slaninová 2018